Fastigheter i Långevik AB

Långevik
Långevik2
Greenbizz Contact:

Fastigheter i Långvik AB- case:

Fastigheter i Långvik AB är ett fastighetsbolag som planerar att sätta upp ca 600 bostäder i varierande bebyggelsetyper samt ett handelsområde och en förskola. Utbyggnaden ska ske etappvis i takt med samhällets utbyggnad av infrastruktur, handel och service.

Det planeras att kunna ta första spadtaget om ett år, våren 2023, och området vill när det är färdigbyggt ha ca 1500 invånare.

Fastigheter i Långvik AB is a real estate company that plans to set up about 600 homes in various types of buildings as well as a retail area and a preschool. The expansion will take place in stages in step with society’s expansion of infrastructure, trade and services.

It is planned to be able to take the first sod in a year, in the spring of 2023, and the area wants to have about 1,500 inhabitants when it is completed.

Fastigheter i Långvik AB deltar i projektet Greenbizz, sedan:

Fastigheter i Långevik AB är med i projektet för att få stöd med att undersöka vad som är det mest energi- och kostnadseffektiva alternativet för att värma bostäderna och tillse dem med el och återvinning av gråvatten. Det finns även intresse att se över utveckling av evtl. andra gröna affärsmodeller.

Fastigheter i Långevik AB is involved in the project to get support by investigating what is the most energy and cost-effective alternative for heating homes and providing them with electricity and recycling of greywater. There is also interest in reviewing the development of possible other green business models.

Fastigheter i Långvik AB gröna initiativ:

Fastigheter i Långevik AB har som mål att bli ett hållbart och kreativt bostadsområde som är bekvämt och tryggt för dess invånare.

Fastigheter i Långevik AB aims to become a sustainable and creative residential area that is comfortable and safe for its residents.

More information at:

Share on LinkedIn