Teta Vannrensing AS

Logo
Foto1
Greenbizz Contact:

Tea Vannrensing AS – case:

Teta Vannrensing AS er spesialist innen bærekraftig vannrensing. De tilbyd vannrensing med KitoFlokkTM som er en bio-polymer som brukes som alternativ til tradisjonelle koagulanter som jern og aluminium.

Teta Vannrensing AS is a specialist in sustainable water treatment. They offer water treatment with KitoFlokkTM which is a bio-polymer as an alternative to traditional coagulants as iron and aluminium.

Teta Vannrensing AS deltar i prosjektet Greenbizz, fordi:

Teta Vannrensing AS er med i Greenbizz for å vurdere miljøaspekter fra deres produkter i et helhetlig perspektiv. Dette inkluderer fremskaffing av kjemikalier, vannrensingsprosessen og energibruk, behandling og transport av slam, samt vannforbruket i vannrensing.

Teta Vannrensing AS is part of Greenbizz to assess the environmental aspects of their products in a holistic perspective. This includes supply of chemicals, water treatment processes and energy use, treatment and transport of slugde, in addition to water use in water treatment.

Teta Vannrensing AS’ grønne initiativ:

Teta Vannrensing AS ønsker med deres produkter har som mål å redusere fotavtrykket til vannrensing og forbedre sirkulærøkonomien. Potensialet for å bruke vannrensingsslam til jordbruk er spesielt interessant og forskning viser muligheter for å øke avlinger.

Teta Vannrensing AS with their products are aiming to reduce the footprint of water treatment and improve circular economy. The potential for using water treatment sludge for agriculture is especially interesting and research show potential benefits for harvest yields.

Share on LinkedIn