Smartpanel AS

Smartpanel7
Smartpanel6
Greenbizz Contact:

Smartpanel er en produksjonsbedrift i Fredrikstad som produserer takk- og veggpanel i tre med løsning for enkel montering.

Smartpanel is a production company in Fredrikstad, Norway, that produces ceiling and wall panels in wood with a solution for easy installation.

Smartpanel ønsker å delta i Greenbizz for å kunne forstå hvilke miljøfotavtrykk deres produkter har, og finne grønne tiltak hvor det er mulig.

Smartpanel wants to participate in Greenbizz to be able to understand the environmental footprint of their products, and find green business models where possible.

Smartpanel ønsker å kartlegge klimafotavtrykket pr produkt med dagens forretningsmodell, samt å se på klimafotavtrykket på hele bedriften samlet. Ut ifra LCA-analysen på dagens produkter ønskes det å finne hvor grønne endringer kan gjøres, f.eks. å se på hvordan valg av leverandører kan påvirke total minst mulig miljøbelastning.

Smartpanel wants to map the climate footprint per product with the current business model, as well as to look at the climate footprint of the entire company as a whole. Based on the LCA analysis of current products, it is desired to find green changes can be made, e.g., to look at how the choice of suppliers can affect the total minimum possible environmental impact.

More information at:

Share on LinkedIn